Mạnh mẽ để dám bỏ 3 năm học Cao Đẳng, để không mủi lòng mà quay về nhà, mạnh mẽ để ba mẹ yên tâm cho mình đi du học.

Bạn Nguyễn Thị Hồng Phúc đã dám bỏ 3 năm học cao đăng tại Việt Nam để đi học tại George Brown College đấy, còn bạn thì sao?