Hội thảo du học Hà Lan tại đại học khoa học ứng dụng HAN tháng 1-2017
Xem chi tiết tại: Hội thảo du học Hà Lan tháng 1 – 2017